โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง โรคเครียด

ชื่อโครงงาน

   (ภาษาไทย) . การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โรคเครียด            
   (ภาษาอังกฤษ)Development of educational materials through the Internet network, the stress.

คุณครูที่ปรึกษา  คุณครูลัดดาวัลย์  มามาตร


ชื่อผู้ทำโครงงาน
1.             ด.ญ.ขวัญทิวา               ศรีสุราช                 เลขที่ 6                 ชั้นม.3/9
2.             ด.ญ.เนตรนภา             ทวีวงศ์                   เลขที่ 17                ชั้นม.3/9
3.             ด.ญ.แพรพลอย            สุภาพ                     เลขที่23                 ชั้นม.3/9

1.       ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เริ่มมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นั่นมีส่วนช่วยสนับสนุนสื่อทางด้านการศึกษาอีกด้วยโดยสื่อสมัยใหม่นิยมเป็นสื่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะ สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดทำโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อทางการศึกษาโดยได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคเครียด เนื่องจากปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปทำให้มนุษย์มีความเครียด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ
2.       วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.1       เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง โรคเครียด
2.2       เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3       เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจทั่วไป

3.       ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน    
   การศึกษาเรื่องของโรคเครียด


4.       วิธีดำเนินงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์
1.             คอมพิวเตอร์
2.             เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.             เว็บบราวเซอร์
4.             เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก

วิธีดำเนินงาน
1.             ศึกษาค้นคว้าการทำเว็บไซต์ด้วยการสร้างเว็บบล็อก
2.             สมัครสมาชิกเว็บบล็อกของเว็บไซต์ http://wwwblog.com

5.       งบประมาณที่ใช้
1.             ค่าปริ้น    20 แผ่น                 เป็นเงิน  50  บาท
2.             ค่าเข้าเล่ม 1 เล่ม                    เป็นเงิน  15  บาท
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   65  บาท

6.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1       จะมีผู้เข้ามาศึกษาแล้วได้รับความรู้
2.2       จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเครียดลดน้อยลง

7.       เอกสารอ้างอิง
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/psy/stress/stress.htm